PASQUA ORTODOSSA 2020 ROMANIA: FESTA E TRADIZIONI ORTHODOX EASTER 2020 ROMÂNIA: PARTI ȘI TRADIȚII

PASQUA ORTODOSSA 2020 ROMANIA: FESTA E TRADIZIONI           ORTHODOX EASTER 2020 ROMÂNIA: PARTI ȘI TRADIȚII

Oggi domenica 19 aprile si celebra la Pasqua ortodossa 2020: come sappiamo, per i seguaci di questa chiesa il giorno della Resurrezione di Cristo cade nella prima domenica dopo l’equinozio di primavera (per i cattolici invece la data è quella della domenica seguente alla prima luna piena di primavera).

Rispetto alla Pasqua che i cattolici hanno celebrato il 12 aprile, quella degli ortodossi ha molte somiglianze: a partire dalla festività come detto, per passare alla settimana che precede questa domenica santa che anche in questo caso prevede momenti di raccoglimento e preghiera.

Viene però storicamente utilizzato il calendario giuliano per calcolarla, e non quello gregoriano; altra differenza è quella della domenica che apre la Settimana Santa, che qui viene chiamata Domenica dei Salici.

Per il resto, anche gli ortodossi prevedono la benedizione delle uova (che vengono preparate il Giovedì Santo) e lauti banchetti nel giorno della Pasqua.

La Pasqua ortodossa prevede anche processioni e cerimonie di grande impatto e raccoglimento: celebre per esempio quella di Mosca, che si tiene appunto nella notte di Pasqua, ma anche quelle sull’isola di Corfù con drappi rossi che addobbano le case.

Cosa c’è dunque di differente tra la Pasqua dei cattolici e quella degli ortodossi?

Se nella forma le due festività possono coincidere, nella tradizione e nei dogmi delle due chiese ci sono delle discrepanze.

Nel Credo per esempio viene emesso il Filioque perché sarebbe non conforme al Vangelo e significherebbe che Dio non potrebbe salvare le anime cristiane, abbassando anche lo Spirito Santo; inoltre, si rifiuta la dottrina sulla Grazia (quella di Agostino d’Ipponia) perchè sminuirebbe l’uomo che non dovrebbe “fare nulla” per riceverla.

Altri gesti sono differenti, per esempio il battesimo che avviene per immersione (per simboleggiare l’adesione a Cristo e la completa immersione in Esso).

La Pasqua ortodossa 2020 si celebra dunque ai tempi del Coronavirus, e non si è fermata: al Santo Sepolcro infatti si è tenuto regolarmente il rito del fuoco sacro, sia pure con le limitazioni sanitarie necessarie.

Dunque, nella Basilica di Gerusalemme soltanto 10 importanti religiosi sono entrati; anche in questo caso, come domenica scorsa per la Pasqua cattolica, i fedeli non sono stati ammessi.

Questo rito simboleggia la Resurrezione di Cristo Luce del mondo; si rinnova ogni anno e rappresenta l’accensione di un fuoco spontaneo in una cerimonia presieduta dal Patriarca greco-ortodosso.

La dottrina ortodossa crede che questo rito scomparirà soltanto quando sarà il tempo dell’Apocalisse.

In occidente se ne sa poco, ma viene narrato già dai tempi delle Crociate.

Simboleggia il passaggio dal buio alla luce; nella tradizione cattolica, la notte della Veglia Pasquale viene invece acceso un cero come simbolo di questo.

RINNOVAMENTO DEMOCRATICO

augura a tutta la comunità Rumena e a tutti gli Ortodossi una buona e serena Pasqua, anche in queste circostanze che stiamo vivendo.

Astăzi duminică, 19 aprilie, se sărbătorește Paștele ortodox 2020: după cum știm, pentru urmașii acestei biserici, ziua Învierii lui Hristos cade în prima duminică după echinocțiul de primăvară (pentru catolici, în schimb, data este cea a duminicii care urmează primului luna plină de primăvară).

Față de Paștele pe care catolicii l-au sărbătorit pe 12 aprilie, cel al ortodocșilor are multe asemănări: pornind de la sărbătorile menționate, să trecem la săptămâna precedentă acestei duminici sfinte, care, de asemenea, în acest caz include momente de amintire și rugăciune.

Cu toate acestea, calendarul iulian este folosit istoric pentru a-l calcula, și nu cel gregorian; o altă diferență este cea a Duminicii care deschide Săptămâna Sfântă, care se numește Duminica Salcii.

Pentru restul, chiar și ortodocșii prevăd binecuvântarea ouălor (care sunt pregătite în Joia Mare) și banchete fastuoase în ziua de Paște.

Paștele ortodox include, de asemenea, procesiuni și ceremonii de mare impact și amintire: de exemplu, cea sărbătorită la Moscova, care se ține tocmai în noaptea de Paște, dar și cele de pe insula Corfu cu pânze roșii care decorează casele.

Deci, ce este diferit între Paștele catolicilor și cel al ortodocșilor?

Dacă în formă cele două sărbători pot coincide, în tradiția și dogmele celor două biserici există discrepanțe.

În Crez, de exemplu, Filioque este emis pentru că ar fi în contradicție cu Evanghelia și ar însemna că Dumnezeu nu a putut salva sufletele creștine, chiar coborând Duhul Sfânt; mai mult decât atât, doctrina despre har (cea a lui Augustin de la Hippo) este respinsă pentru că ar diminua omul care nu ar trebui „să facă nimic” pentru a o primi.

Alte gesturi sunt diferite, de exemplu botezul care are loc prin imersiune (pentru a simboliza aderența la Hristos și imersiunea completă în el).

Paștele ortodox 2020 este, așadar, sărbătorit pe vremea Coronavirusului și nu s-a oprit: de fapt, ritualul focului sacru a avut loc în mod regulat la Sfântul Mormânt, deși cu restricțiile de sănătate necesare.

Prin urmare, doar zece religioase importante au intrat în Bazilica Ierusalimului; de asemenea, în acest caz, ca și duminica trecută pentru Paștele Catolic, credincioșii nu au fost admiși.

Acest rit simbolizează Învierea lui Hristos Lumina lumii; este reînnoit în fiecare an și reprezintă aprinderea unui foc spontan într-o ceremonie prezidată de Patriarhul Ortodox Grec.

Doctrina ortodoxă consideră că acest rit va dispărea doar atunci când va veni vremea Apocalipsei.

În Occident se știe puțin, dar a fost povestit încă de pe vremea cruciadelor.

Simbolizează trecerea de la întuneric la lumină; în tradiția catolică, o lumânare este aprinsă în noaptea vigilei de Paște ca simbol al acestui lucru.

REÎNVĂȚAREA DEMOCRATICĂ

dorește întregii comunități românești și tuturor ortodocșilor un Paște fericit și pașnic, chiar și în aceste circumstanțe în care ne confruntăm.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto